ตารางเปรียบเทียบประโยชน์ ของการทำ MA

รายละเอียดลูกค้ามี MAลูกค้าไม่มี MA
การวิเคราะปัญหาโดยผู้เชี่ยวชาญ*มีไม่มี
ระบบอะไหล่**ใช้อะไหล่ที่มีได้ทันทีรถอะไหล่จากโรงงานใช้เวลา 30 วัน
การสั่งอะไหล่เร่งเด่น***มีไม่มี
บริการแก้ปัญหาหน้างาน (Onsite Service) และนัดหมายล่วงหน้า****มี (ตามประเภทสัญญา)ภายหลังอนุมัติซ่อม
บริการแก้ปัญหาทางโทรศัพท์และ email**** (Phone & Email Support)มีไม่มี
การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน**** (Preventive Maintenance)(ตามประเภทสัญญา)ไม่มี
แจ้งซ่อมไม่จำกัด ภายในระยะเวลาตามสัญญาระบุ**** (Unlimited Call)มีไม่มี
ค่าใช้จ่าย Onsite Support****ไม่มีคิดตามจริงเป็นชั่วโมง*****

หมายเหตุ:

  1. เมื่อเกิดปัญหาที่ยากซับซ้อน สามารถส่งต่อปัญหาให้ผู้เชี่ยวชาญจาก LAB เพื่อวิเคราะห์หาทางแก้ปัญหา ที่แท้จริงได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว เป็นบริการที่รองรับลูปค้าที่มีสัญญาเท่านั้น
  2. รายการอะไหล่ทั้งหมดได้ถูกจัดเตรียมไว้ สำหรับรองรับลูกค้าที่มีปัญหาซ่อมบำรุงกับบริษัทก่อน
  3. ไม่สามารถกำหนดวันที่จะให้บริการที่แน่นอนได้
  4. ขึ้นอยู่กัยชนิดของสินค้า
  5. ราคาไม่รวมค่าอะไหล่

ใส่ความเห็น

ปิดเมนู
×
×

Cart